Wettelijke vermeldingen 1207

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIENST 1207 (november 2012)

1. Inleiding

De dienst 1207 is een dienst van Proximus NV van publiek recht, hierna “Proximus” genaamd.

1.2 De dienst 1207 laat toe om:

• een (vast of mobiel) telefoonnummer terug te vinden op basis van de naam en het adres van een klant van een Belgische telecomoperator;
• een naam en een adres terug te vinden op basis van een vast of mobiel telefoonnummer in België;
• op het Belgische grondgebied het (vast of mobiel) telefoonnummer en de naam en het adres van een zelfstandige of een onderneming terug te vinden op basis van de beroepsactiviteit.

1.3 Deze dienst is toegankelijk, hetzij telefonisch op het nummer 1207, hetzij via de site www.1207.be, in zijn vaste versie (bereikbaar via vast internet) of mobiele versie (bereikbaar via mobiel internet op het adres m.1207.be).

1.4 De informatie die door de dienst 1207 wordt meegedeeld, heeft betrekking op de telefoonnummers die vermeld zijn in de papieren en elektronische gids en/op de telefonische inlichtingendienst.

1.5 Het gebruik van deze dienst impliceert de aanvaarding van de desbetreffende gebruiksvoorwaarden. Voor telefonische toegang tot deze dienst is de betaling van een specifieke prijs per oproep van toepassing, die kan worden geraadpleegd op deze link .

2. Database 1207

De volgende gegevens van de klant worden gratis in de database van 1207 opgenomen:

- voor rechtspersonen: de officiële benaming, het aansluitingsadres en het telefoonnummer;
- voor natuurlijke personen: de naam en de eerste letter van de voorna(a)m(en) (of de volledige voornaam als de Klant gevraagd heeft deze te vermelden), het aansluitingsadres en het telefoonnummer. Met de schriftelijke toestemming van de Klant die titularis is van de lijn hebben de natuurlijke personen die met hem samenwonen recht op een gratis vermelding onder hun eigen naam overeenkomstig de bovenstaande regels.

Deze gegevens worden ter beschikking gesteld van de telefonische inlichtingendienst 1207, de elektronische gids 1207.be en de papieren gids, 'Witte Gids' genaamd.

Deze gegevens worden door Proximus en de Belgische telecomoperatoren verzameld in overeenstemming met het wettelijk kader dat daarop toepasselijk is. Deze gegevens zijn bestemd voor opzoekingen voor eigen gebruik en mogen niet gecommercialiseerd worden.

Het geheel van telefoongegevens van de dienst 1207 vormt daarenboven een databank beschermd door de wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken. In dat kader is Proximus de houder van de ermee verbonden intellectuele rechten, inzonderheid het recht sui generis waarover ze beschikt als producent van deze databank. Elk niet-toegestaan gebruik van deze databank kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

3 Rechten en verplichtingen van de Klant

3.1. De keuze om al dan niet te worden opgenomen in de telefoongidsen en/of inlichtingendiensten wordt door de telecomoperator aan de Klant voorgesteld op het ogenblik dat hij op het contract intekent.

3.2 De Klant heeft ook altijd de mogelijkheid om aan de dienst 1207 te laten weten of hij al dan niet wil worden opgenomen in de telefoongidsen en/of de inlichtingendiensten. De Klant die niet wenst dat zijn naam en adres terug te vinden zijn op basis van zijn telefoonnummer kan dat ook aan de dienst 1207 laten weten, en wel op de volgende manieren:

  • Via de post: Dienst Telefoongids - Lebeaustraat 2, B-1000 Brussel

  • Via e-mail op het adres: gids@1207.be

  • Op de website door te klikken op deze link

3.3 Elke klant die zijn identiteit kan bewijzen mag vragen om de hem betreffende gegevens uit de database 1207 te verwijderen, de hem betreffende onjuiste persoonsgegevens (kosteloos) recht te zetten of deze gegevens te wijzigen op de hieronder opgegeven manieren:

  • Via de post: Dienst Telefoongids - Lebeaustraat 2, B-1000 Brussel

  • Via e-mail op het adres: gids@1207.be

3.4 Tegen betaling kan de Klant een of meer inlassingen krijgen, bijvoorbeeld voor bijkomende vermeldingen, informatie zoals de beroepsactiviteit, enz. Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u terecht op onze business store.

3.5 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan zijn telecomoperator en aan de 1207.

3.6 Indien de Klant een privénummer heeft, zal de 1207 de gevraagde informatie verstrekken als de nooddiensten erom verzoeken of als de wet hem ertoe verplicht.

3.7 De klanten van Proximus kunnen kennis nemen van de volledige algemene voorwaarden van de inlichtingendienst door te klikken op deze link en door het document Algemene Voorwaarden van de telefoondienst te selecteren.

4. Aansprakelijkheid van Proximus

Proximus kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of ernstige fout van harentwege of vanwege een van haar werknemers. In dat laatste geval beperkt haar aansprakelijkheid zich tot de herstelling van voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade die de klant heeft geleden, met uitsluiting van de herstelling van alle indirecte of onstoffelijke schade zoals bijkomende uitgaven, winstderving, winstverlies, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens en verlies van contracten.                          

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES VAN DE 1207 (november 2012)

1. Auteursrechten en rechten van de producent van de databank

Het geheel van de 1207.be-websites (vaste en mobiele versie) vormt een creatie beschermd door het auteursrecht en tevens een databank waarop Proximus de auteursrechten en de rechten als producent heeft. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafische en andere elementen van deze sites worden inzonderheid beschermd door het auteursrecht van Proximus of dat van haar leveranciers. Gelijk welke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, communicatie aan het publiek, verhuring of andere exploitatie, wijziging van het geheel of een deel van deze sites in gelijk welke vorm en via gelijk welk middel, zij het elektronisch, mechanisch of anders, is strikt verboden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van Proximus. De inhoud van deze sites als databank wordt beschermd door een recht sui generis dat Proximus toelaat elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

2. Merken en commerciële namen

De benamingen, logo's en andere tekens die op deze sites worden gebruikt, onder meer het logo en de naam van Proximus, zijn wettelijk beschermde merken en/of commerciële namen. Elk gebruik ervan of het gebruik van tekens die er gelijkenis mee vertonen, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Proximus.

3. Aansprakelijkheid aangaande de inhoud

Proximus besteedt de grootste zorg aan de creatie en bijwerking van deze sites. Proximus kan de juistheid van de informatie die erop staat evenwel niet waarborgen. Behoudens een specifieke andersluidende aanwijzing is de gebruiker zich ervan bewust dat de informatie die zich erop bevindt, inzonderheid in verband met de te koop aangeboden producten en diensten alsook hun prijzen, kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. In dat kader wijst Proximus eveneens alle aansprakelijkheid aangaande de inhoud van de sites en het gebruik ervan af. Ingeval links naar andere sites zouden worden gecreëerd, kan Proximus geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

4. Gebruiksbeperkingen voor de vaste en mobiele versie van de website van de 1207

4.1 De gebruiker mag de websites (vaste en mobiele versie) gratis raadplegen, maar hij mag de aldus opgevraagde informatie enkel voor privédoeleinden gebruiken. Elk ander gebruik van de site en de gegevens, inzonderheid voor commerciële doeleinden, is strikt verboden en kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging. Ook verboden zijn niet-manuele opvragingen, bijvoorbeeld via een computerprogramma.

Als de gebruiker een inbreuk pleegt op deze gebruiksvoorwaarden overtreedt hij bovendien de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en stelt hij zich bloot aan zware boetes.

4.2 Wanneer de gebruiksinterface van de dienst het toelaat, kan de gebruiker de dienst 1207 bellen via deze interface. In dat geval staat het feit te klikken op het daartoe voorziene pictogram gelijk met de aanvaarding door de klant van deze oproep en de naleving van de ermee verband houdende voorwaarden.

4.3 Voor zover de interface van de dienst het toelaat, mag de gebruiker de resultaten van zijn opzoekingen delen op Facebook en/of Twitter, op voorwaarde dat dit gebeurt voor niet-commerciële doeleinden.

4.4 Voor zover de interface van de dienst het toelaat en de terminal van de gebruiker geconfigureerd is met het GPS-navigatiesysteem van Google, kan de gebruiker de berekening van de reisweg activeren van zijn locatie tot de bestemming van de zoekresultaten van de gebruiker zoals ze verschijnen op Google Maps. Proximus kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking van het navigatiesysteem of voor de inhoud of de werking van Google Maps.

4.5 In de veronderstelling dat de applicatie een Augmented Reality-toegang bevat, kan Proximus niet aansprakelijk worden gesteld in geval van slechte werking van deze Augmented Reality-dienst.

5. Geolokalisatiediensten voor de 1207 mobiele website

Als zijn toestel het toelaat, kan de gebruiker de geolokalisatiefunctie activeren om opzoekingen te doen in de nabijheid van zijn GPS-locatie. In dat geval staat de gebruiker Proximus toe een dergelijke geolokalisatie uit te voeren met als enig doel hem deze dienst te leveren. Na het leveren van de dienst worden de geolokalisatiegegevens niet bijgehouden. Zodra de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, blijft deze geldig voor elke toekomstige verbinding van de klant met de dienst tot de gebruiker deze toestemming weer intrekt.

6. Waarborgen en aansprakelijkheid

Proximus stelt alle redelijke middelen waarover ze beschikt in het werk om deze sites met de grootste zorg te realiseren en de eventuele slechte werking ervan recht te zetten. De site 1207.be (vaste en mobiele versie) wordt regelmatig geüpdatet, maar de gegevens ervan hangen onder meer af van de frequentie waarmee de gegevens door de op deze site opgenomen telecomoperatoren worden doorgegeven. Proximus geeft evenwel geen enkele garantie met betrekking tot de foutloze of ononderbroken werking van de site, de juistheid of volledigheid van de gegevens van de 1207-sites (vaste en mobiele versie) of de afstemming ervan op de vraag van de gebruiker. In het algemeen kan Proximus enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of zware fout van haarzelf of een van haar werknemers. Bovendien erkent en aanvaardt de gebruiker dat Proximus niet aansprakelijk kan worden gesteld voor onstoffelijke schade, noch voor schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van de gegevens van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Proximus heeft het recht deze voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. De gebruiker zal kennis kunnen nemen van de laatste versie van de geldende voorwaarden op de sites 1207.be (vaste en mobiele versie). In dat kader verzoekt Proximus de gebruiker spontaan de geldende voorwaarden te checken alvorens de sites (vaste en mobiele versie) te gebruiken gecreëerd, kan Proximus geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

8. Policy inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

8.1 De zoektermen die je invoert bij het gebruik van deze website worden gedurende 2 maand bijgehouden, maar zonder enige link met je persoonsgegevens. De zoektermen worden gebruikt voor de dienstverlening van deze 1207 website en voor analyse met het oog op kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van nieuwe diensten.

8.2 De pagina's van onze website met publieke gegevens over de personen die opgenomen zijn in de bestanden van de dienst 1207 kunnen geïndexeerd worden door zoekmotoren zoals Google, Yahoo en Bing opdat gebruikers deze pagina's gemakkelijker kunnen vinden. Elke persoon die opgenomen is in het bestand van de dienst 1207 kan vragen om de pagina met zijn persoonsgegevens niet te laten indexeren door zoekmotoren door een e-mail te sturen naar gids@1207.be.

8.3 We registreren gegevens over de verbinding die je maakt met onze website en over de software die je daartoe gebruikt. Deze informatie omvat je IP-adres, het tijdstip waarop je de website bezoekt, het type browser dat je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om aan de hand van statistieken de kwaliteit van deze website te verbeteren en om na te gaan of de website niet voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt.

8.4 Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die vanop de hostserver van de website op de harde schijf van uw computer worden geplaatst bij het raadplegen van deze website.

Klik op deze link om kennis te nemen van de regels voor het beheren van de cookies op de websites van de 1207.

8.5 Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die niet door Proximus worden beheerd. Deze hyperlinks worden enkel ter informatie voorgesteld. Indien u deze websites raadpleegt, raden we u aan om nauwgezet hun policy's voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te lezen. Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de beheerders van deze websites.